2022ko abenduak 1

2021-22 ikasturtean Hegoalde Ikastolara eskola-umeak garraiatzeko laguntzen deialdia

IKASTOLARA ESKOLA-UMEAK GARRAIATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA

BERIAINGO IKASLEEN HEGOALDEA 2021-2022 IKASTURTEAN

 

1. artikulua: OINARRIAK:

2021-2022 ikasturterako, Nafarroako Gobernuak Hegoalde ikastolara joateko diruz lagundutako garraio-eskubidea zuten plazak murriztea erabaki zuen. Egoera horrek Beriaingo haur kopuru bat autobus horretan plazarako eskubiderik gabe utzi du, eta Noaingo ikastetxea izendatu du D eredurako erreferentziazko zentro.

Noainek ez du D eredu garbirik (erabat euskaraz irakastea, gaztelania izan ezik), eta D-PAI eredu esperimentala lantzen du, hizkuntza-murgiltze osorik gabe, ingelesa komunikazio-hizkuntza gisa hartzen duena eta, beraz, euskara ikasteko orduak kentzen dituena. Izan ere, D-PAI eredua, nolabait, D eredu hutsetik ezberdina den eredutzat har liteke.

Beriaingo Udala eremu mistoaren parte da. Eta kontuan hartuta gure egoera soziolinguistikoan euskararen erabilera oso txikia dela, uste du bertako bizilagunek aukera izan beharko luketela erabateko murgiltze linguistikoaren eredu baten aldeko hezkuntza publikoa lortzeko, bizi diren ingurunean sor daitezkeen gabeziak erraztu eta konpentsatzeko. Eta, bereziki, beren errealitatera hobekien egokitzen den hezkuntza publikoaren eredua aukeratzeko aukera izan beharko luketela, gainerako herritarrek egiten duten baldintza berberetan.

2. artikulua: XEDEA ETA HELBURUA

Deialdiaren helburua Beriaingo familiei 2021-2022 ikasturtean Hegoalde ikastolan haurrak D ereduan eskolatzeko garraio publikoan laguntzak ematea arautzea da.

3. artikulua: ARAUBIDE JURIDIKOA

1. Deialdi honetan ematen diren laguntzak dirulaguntza izango dira, eta araudi honetan xedatutakoaren arabera arautuko dira:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena
 • 27/2013 Legea, abenduaren 27koa, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzkoa
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 15/1999 Legea, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa.
 • 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena.
 • Beriaingo Udalaren Dirulaguntzak Arautzen dituen Ordenantza Orokorra, 2013ko urriaren 3ko Osoko Bilkuran onartua eta 2014ko martxoaren 13ko NAOn argitaratua.
 • Beriaingo Udalaren aurrekontua gauzatzeko oinarriak.

2. Ematen diren laguntzak norgehiagoka-erregimenean emango dira, deialdi ireki baten bidez, harik eta aurrekontu-kreditua agortu arte, eta ikasturtean zehar matrikulazio berriko ikasleak hilero sartzea ahalbidetuko duena eta deialdi honetako baldintzak betetzen dituena. Laguntzak honako printzipio hauen arabera emango dira:

 • Publizitatea, gardentasuna, lehia, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza
 • Finkatutako helburuak eraginkortasunez betetzea
 • Baliabide publikoak eraginkortasunez esleitzea eta erabiltzea.

3. Jarduera, programa, proiektu edo inguruabar berezi baterako dirulaguntza eskaera aurkezte hutsak berekin dakar oinarri hauek, Beriaingo Udalaren Dirulaguntzak Arautzen dituen Ordenantza Orokorra eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra ezagutzea eta onartzea, bai eta dirulaguntza mota horri aplika dakizkiokeen arau guztiak ere, bai zuzenekoak bai subsidiarioak.

4. artikulua: AURREKONTU-ZUZKIDURA

Beriaingo Udalak 3.000,00 €bideratuko ditu dirulaguntzetarako deialdi bidez, aurrekontu-sail hauen kontura:

Aurrekontu-aldiaSortaZenbatekoa
2022ko Aurrekontu Orokor Bakarra1 3230 480003.000,00

 

5. artikulua: HARTZAILEAK

2021-2022 ikasturtean Hegoalde Ikastolan ikasketak egin dituzten eta eskolako autobus-zerbitzua erabili duten Beriaingo ikasleak izan daitezke onuradunak.

6. artikulua: ESKATZAILEEN BETEKIZUNAK

Eskatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:

 • Beriaingo udalerrian erroldatuta egotea. Adingabeen kasuan, laguntzaren eskatzailea ez ezik, eskatzailea kide den familia-unitate osoa ere aurkeztu beharko da, eta eskaera aurkezten den egunean eta prozesuan zehar udalerrian benetan bizi dela egiaztatu beharko da.
 • 2021-2022 ikasturtean Hegoalde ikastolan matrikulatuta egotea eta eskolako autobus-zerbitzua erabili izana.
 • Antzeko helburua duten beste administrazio batzuetatik laguntzarik ez jasotzea
 • Deialdi hau behin betiko ebatzi arte, eskatzaileek egunean izan behar dituzte Beriaingo Udalarekiko zerga-betebeharrak. Ondorio horietarako, zuzenbide publikoko diru-sarreretatik eratorritako edozein zor hartuko da kontuan, salbu eta geroratuta, zatikatuta edo betearazpena etenda duten zorrak edo zehapenak direnean.

 

7. artikulua: ESKAERAK

1. Eskabide-eredu ofiziala, 1. eranskina, Udalaren web orrian dago eskuragarri: www.beriain.es. (Testu honen amaieran)

Eskabideak ikaslearen aitak, amak edo tutoreak sinatuko ditu, eta eredu normalizatuan aurkeztu beharko dira, eskatutako dokumentazioarekin batera, Beriaingo Udalaren egoitza elektronikoan (https://sedeelectronica.beriain.es /), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozeinetan.

2. Epea: deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 20 egun naturaletan.

Laguntza emateko honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

 • Inprimategiko makinaz edo letraz betetako eskabidea, Beriaingo Udalak emandako eredu ofizialaren arabera.
 • 2021/2022 ikasturtean eskola-autobus gisa jasandako gastuaren egiaztagiria. Banku-ordainagiriak baino ez dira onartuko gastuen frogagiri gisa. Bankuko ordainagiriak ikasle bakoitzarentzat banakatuta egongo dira, eta bertan, beste kontzeptu batzuekiko bereizita, eskola-garraioari dagokion kuota agertu beharko da.
 • Eskatzailearen izenean dagoen Bankuaren, Aurrezki Kutxaren, kartillaren lehenengo orriaren fotokopia.

3. Eskatzaile guztiek onartzen dituzte:

 • Balizko onuradunak eskolatuta dauden ikastetxeko zuzendaritzak Beriaingo Udalari familia eskatzaileari buruzko beharrezko datuak ematea,
  onuradun potentzial bakoitzaren kuota-atxikipenaren taldea ezartzea.
 • Eskabideko datuak udal-erroldarekin gurutzatzea, eskatzailea eta onuradun potentzialak Beriaingo udalerrian erroldatuta dauden jakiteko.
 • Datuak Beriaingo Udaleko Zerga Bilketako Zerbitzuekin gurutzatzea, zerga-betebeharrak ordaintzen ari diren jakiteko.

8. artikulua: EBAZPENAK EMATEKO ORGANO INSTRUKTOREA

Laguntzak bideratzea eta ematea Beriaingo Udaleko alkateari dagokio.

9. artikulua: LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Laguntzaren gehieneko ehunekoa jasandako gastuaren % 60 izango da.
Ehuneko zehatza dagoen aurrekontu-izendapenaren eta aurkeztutako eskaeren araberakoa izango da.

10. artikulua: LAGUNTZEN ORDAINKETA

1. Deialdia ebatzi ondoren, Beriaingo Udalak hilabeteko epean ordainduko ditu laguntzak, ebazpena ematen denetik hasita.
2. Ordainketa “AYUDA TRANSPORTE ESCOLAR” kontzeptuan egingo da.

11. artikulua: LAGUNTZEN KONTROLA ETA JUSTIFIKAZIOA

1. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 30. artikuluko 7. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, 2021-2022 ikasturtean Hegoalde ikastolan haurrak D ereduan eskolatzeko garraio publikoan Beriaingo familiei laguntzak emateko, ez da beharrezkoa izango beste justifikazio bat, eskatzaileak deialdi honetan ezarritako baldintzak betetzen dituela.

2. Laguntzak jasotzen dituztenei aplika dakizkiekeen itzulketak, zehapenak eta erantzukizunak arautzen dituen araubidea azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, Dirulaguntzak, eta Beriaingo Udalaren Dirulaguntzak Arautzen dituen Ordenantzan.

12. artikulua: ARAU-HAUSTEEN ARAUBIDEA ETA ZEHAPENAK

Arau-hauste eta zehapen administratiboei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 52. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa beteko da.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Oinarri hauetan xedatu ez denari dagokionez, Beriaingo Udaleko alkateak erabakiko eta interpretatuko du oinarrien edukia.

Beriain, 22ko urriaren 24a
Alkatea,

José Manuel Menéndez González

 

BON

 

HEGOALDE IKASTOLARA ESKOLA-UMEAK GARRAIATZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA

 

HEGOALDEKO IKASTOLAREN ESKOLA-GARRAIORAKO DIRULAGUNTZA ESKAERA

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Imagen BOZKATZEKO PROZEDURA IRISGARRIA

BOZKATZEKO PROZEDURA IRISGARRIA

Irisgarritasunari buruzko gida  - Bozkatzeko prozedura irisgarria: Ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek, baldin eta braille irakurketa-idazketa sistema ezagutzen bad...

Volver arriba